516 462 342
Kunštát, 67972
Zbraslavecká 492

Odpady a recyklace

Recyklujeme a přijímáme následující druhy odpadů:

010413 odpady z řezání a broušení kamene

170101 beton

170102 cihla

170103 tašky a keramika

170107 směsi a frakce betonu, cihel, tašek a keram.

170302 asfalt bez dehtu

170504 zemina, kamení a hlušina

170508 štěrk ze železničního svršku

170904 směsné stavební a demoliční odpady

Naše společnost má k dispozici 3 zařízení pro příjem/zpracování odpadů: Recyklační linku identifikační kód zřízení (IČZ) CZB00894, mobilní recyklační linku CZB00159, a ukládku v pískovně Kunštát CZB01131. Identifikační kód ve Vašem hlášení musí odpovídat identifikačnímu kódu našeho zařízení. V souvislosti s recyklací zajišťujeme i vlastní dopravu a naložení. Firma zajišťuje i kompletní demolice objektů pomocí těžké techniky. V těchto případech poskytujeme individuální cenové nabídky. Recyklaci je možné po dohodě provádět i u zákazníka. Lze tak významně ušetřit za dopravu a skládkové poplatky. Recyklát je pak možno použít přímo na staveništi.

Identifikační číslo provozovny IČP: 1005559457; Zbraslavecká 492, Kunštát.

Příjem odpadů:

odpady z řezání a broušení kamene 400 Kč/t
beton (bez armatur do velikosti 30x30cm) 200 Kč/t
beton (bez armatur nad velikost 30x30cm) 400 Kč/t
beton (s armaturou) 680 Kč/t
cihly 400 Kč/t
tašky (pálená červená střešní taška) 0 Kč/t
tašky a keramika (ostatní) 400 Kč/t
směsi a frakce betonu, cihel, tašek a keram. 400 Kč/t
asfalt bez dehtu (frézovaná) 180 Kč/t
asfalt bez dehtu (kry) 180 Kč/t
zemina, kamení 400 Kč/t
štěrk ze železničního svršku ZDARMA
směsné stavební a demoliční odpady 400 Kč/t

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

Odpady nesmí obsahovat vyšší koncentrace škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. ve znění aktualizace  387/2016 „o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu“ a jejich vodný výluh musí splňovat požadavky stanovené v tabulce č. 10.2 nebo 10.4 přílohy č. 10 k této vyhlášce.

Ceny při znečištění (příměsi plastů, kovů, dřeva a jiných..):

znečištění do 5% 600 Kč/t
znečištění do 10% 960 Kč/t
znečištění nad 10% posoudí obsluha

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

Stručný popis technologie:

Zeminu a některé další odpady přijímáme na pískovně Kunštát. Drcení stavební suti se provádí na mobilní drtící soupravě RUBBLE MASTER RM 60 – COMPACT – RECYCLER. Tento stroj je určen pro drcení stavebního odpadu, suti, betonu, živice či kamení v menších a středních provozech pro velikost materiálu do 500 mm/délka hrany. Výkon jmenovaného drtiče činí 50 t/h max. 80 t/h. Velikost konečného produktu je 0-50 mm. Třídění recyklátu se provádí na mobilní třídící soupravě FINLEY 393. Pohony pásů a vibračních třídičů jsou zajištěny dieselovým motorem. Materiál je roztříděn na 3 frakce podle okatosti osazených sít třídiče.Výkon linky se pohybuje v závislosti na velikosti sít a tříděného materiálu od 40 do 300 t/h.

Stručně o legislativě:

  • Každý podnikající subjekt musí vést průběžnou evidenci odpadů a archivovat ji nejméně po dobu 5 let.
  • Každý původce odpadu, který překročí zákonem stanovené limity produkce odpadů (tj. 100 kg nebezpečných odpadů a 100 t ostatních odpadů) musí odevzdat hlášení o produkci a nakládání s odpady elektronicky prostřednictvím systému ISPOP.
  • Každá oprávněná osoba musí odevzdávat hlášení o produkci a nakládání s odpady v elektronické podobě do systému ISPOP bez ohledu na množství vyprodukovaných nebo převzatých odpadů.
  • Průběžná evidence odpadů se zpracovává za každou provozovnu nebo zařízení samostatně stejně tak jako za činnosti, při které vznikají odpady na různých správních obvodech ORP – např. stavební činnost (jednotlivé stavby), čištění, opravárenství.
  • Hlášení o produkci a nakládání s odpady se odevzdává vždy k 15. únoru následujícího roku elektronicky do systému ISPOP. Pomocí programu EVI 8 Obec toto hlášení ověřuje a zpracovává místně příslušný odbor životního prostředí obce s rozšířenou působností (ORP, SOP).