516 462 342
Kunštát, 67972
Zbraslavecká 492

Odpady a recyklace

Naše společnost provozuje rekultivaci a recyklační středisko Pískovna KORA Kunštát, číslo zařízení IČZ: CZB01131. V souvislosti s recyklací zajišťujeme i vlastní kontejnerovou a nákladní dopravu. Firma zajišťuje i kompletní demolice objektů pomocí těžké techniky. V těchto případech poskytujeme individuální cenové nabídky.

Příjem odpadů:

010413 odpady z řezání a broušení kamene 400 Kč/t
170101 beton (bez armatur do 30x30cm) 150 Kč/t
170101 beton (bez armatur nad 30×30 cm) 300 Kč/t
170101 beton (s armaturou) 680 Kč/t
170102 cihly 400 Kč/t
170103 tašky (pálená červená) 100 Kč/t
170103 tašky a keramika (ostatní) 400 Kč/t
170107 směsi betonu, cihel 400 Kč/t
170302 asfalt bez dehtu (frézovaná) 0 Kč/t
170302 asfalt bez dehtu (kry) 180 Kč/t
170504 zemina, kamení 400 Kč/t
170508 štěrk ze želez. vršku 0 Kč/t
170904 směsné stavební odpady 400 Kč/t

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

V případě, že zákazník využije možnosti naší kontejnerové a nákladní dopravy je uložení odpadu 170103 tašky ( pálená červená ) zdarma.

Od 1.1.2024 hodnoty obsahů škodlivin v sušině přijímaných odpadů do zařízení nesmějí překročit limity přípustných koncentrací škodlivin, které jsou uvedené v tabulce č. 5.1, 5.2. nebo 5.3 přílohy č.10 Vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Odpady 170302 ( asfaltové kry ) mohou být do zařízení přijímány výhradně na základě výsledků zkoušek vč. Protokolu o odběru vzorků, který prokáže, že spadají do kategorií ZAS-T1 a ZAS-T2 dle Vyhlášky č. 130/2019 sb., s tím, že třída musí být uvedena.

K odpadům 170904 původce musí doložit osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu, vč. dokumentační zprávy.

Přijímaný odpad musí odpovídat základnímu popisu odpadu (viz. níže ke stažení), který původce/dodavatel odpadů vyplaní a předá pověřené osobě přímo v Pískovně KORA nebo zašle elektronicky na email: parizkova@kora-vodostaving.cz. Původce odpadu vyplní bíle označená políčka. Bylo-li přiděleno, uvede se IČO, obchodní firma/název/jméno a příjmení, identifikační číslo zařízení (IČZ), pokud je dodavatelem oprávněná osoba, identifikační číslo (IČP), pokud je dodavatelem původce odpadu. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se uvede kód ORP/SOP podle místa vzniku odpadu.

Z hlediska dalšího využití SDO je nutné důsledně třídit odpady již při jejich vzniku a oddělit veškeré cizorodé materiály, především dřevo, plasty, kovy. Stavební odpady nesmí být znečistěný nebezpečnými látkami.

Ceny při znečištění (příměsi plastů, kovů, dřeva a jiných..):

znečištění do 5% 600 Kč/t
znečištění do 10% 960 Kč/t
znečištění nad 10% posoudí obsluha

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

Od 1.7.2024 je nově otevřeno Rekultivační středisko ve Skalici nad Svitavou, číslo zařízení IČZ: CZB01869

Příjem odpadů:

170101 beton ( bez armatur do 30x30cm) 250 Kč/t
170102 cihly 250 Kč/t
170107 směsi betonu , cihel 250 Kč/t
170504 zemina a kamení 250 Kč/

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

Provozní doba: dle domluvy

Kontaktní osoba:

Lenka Pařízková
odpady, recyklace, podnikový ekolog
Mobil: 774 326 209
Tel: 516 462 342 / klapka 23
E-mail: parizkova@kora-vodostaving.cz

Soubory ke stažení:

PDF – Základní popis odpadu

Stručně o legislativě:

  • Každý původce odpadu, obchodník s odpady a provozovatel zařízení musí vést průběžnou evidenci odpadů a archivovat ji nejméně po dobu 5 let.
  • Každý původce odpadu, který překročí zákonem stanovené limity produkce odpadů (tj. 600 kg nebezpečných odpadů a 100 t ostatních odpadů) musí odevzdat hlášení o produkci a nakládání s odpady elektronicky prostřednictvím systému ISPOP.
  • Každá oprávněná osoba (provozovatel zařízení) musí odevzdávat hlášení o produkci a nakládání s odpady v elektronické podobě do systému ISPOP bez ohledu na množství vyprodukovaných nebo převzatých odpadů. Hlášení nezasílá provozovatel zařízení a obchodník s odpady, jejichž provoz nebo činnost byly přerušeny po celý uplynulý kalendářní rok.
  • Průběžná evidence odpadů se zpracovává za každou provozovnu nebo zařízení samostatně stejně tak jako za činnosti, při které vznikají odpady na různých správních obvodech ORP – např. stavební činnost (jednotlivé stavby), čištění, opravárenství.
  • Hlášení o produkci a nakládání s odpady se odevzdává vždy k 28. únoru následujícího roku elektronicky do systému ISPOP. Pomocí programu EVI 8 Obec toto hlášení ověřuje a zpracovává místně příslušný odbor životního prostředí obce s rozšířenou působností (ORP, SOP).